EnglishGerman formal - Sie
 
 
Algemene Voorwaarden

Begripsbepaling

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever, diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die -Event Support Crew International- (Hierna ESCI) aanbiedt, opdraagt.

Werkingssfeer

Artikel 2
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes c.q. overeenkomsten door ESCI aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of de toeleverancier.
b) Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing

Opdrachtuitvoering

Artikel 3
De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan ESCI tot nu toe heeft verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan ESCI heeft verstrekt. ESCI zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

ESCI zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal ESCI met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van ESCI zijn.
De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met ESCI.

Offerte

Artikel 4
a) ESCI zal haar offerte gedurende dertig dagen gestand doen.
b) Indien geen opdracht wordt verleend, is ESCI slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verbandhoudende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
c) In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk bij benadering vastgesteld.

Tarieven en kosten van de opdracht

Artikel 5
a) In onze tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
b) Een tussentijdse verhoging van het niveau van lonen, materialen en andere door ons gemaakte kosten, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
c) Alle kosten eventueel door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze rechten worden berekend over de totale uitkoopsom of netto recette. Alle kosten eventueel te heffen door derden voor het beschikbaar stellen van geluids- en/of beeldmateriaal komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtverzwaring
d) Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats:

1. In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;
2. In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij ESCI deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.

e) Wijzigingen als onder d, sub 1 bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst berust het bewijs van de wijziging op degene die aanspraak maakt.

Verandering en annulering van de opdracht

Artikel 6

Verandering
a) Indien een opdrachtgever binnen drie dagen voor uitvoering van een opdracht welke in een eerder stadium besproken en vastgesteld is, veranderingen aanbrengt, komen de extra kosten in verband met het annuleren van onderdelen of het extra inzetten van onderdelen (zie verzwaring) voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering
a) Bij annulering van een opdracht is ESCI  gerechtigd gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Termijnbetaling

Artikel 7
a) Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag waarop ESCI de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
b) Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is ESCI gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van ESCI op vergoeding van kosten, schade en interessen onverlet.

Eindafrekening

Artikel 8
a) Binnen een redelijke tijd na voltooiing van de opdracht, dient ESCI de eindafrekening in. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen ESCI in gevolge de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen ESCI in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
b) Betaling van het ESCI toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag, dit is veertien dagen na de dag waarop ESCI de eindafrekening heeft ingediend.

In gebreke blijven van de opdrachtgever

Artikel 9
a) Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan ESCI verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
b) ESCI is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien ESCI tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. ESCI is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15 % (vijftien procent) van de verschuldigde hoofdsom.

Personeel

Artikel 10
ESCI kan, na overleg met de opdrachtgever, oproepkrachten en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel ingezet door ESCI in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

De verplichtingen van ESCI

Artikel 11
a) ESCI is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
b) De opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording van ESCI met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.
c) ESCI wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van overeenkomst gelden.

Aansprakelijkheid van ESCI

Artikel 12
a) ESCI vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ESCI of van degene voor wie zij in gevolge artikel 169 en verder boek 6 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is.
b) ESCI is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
c) ESCI is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van door de opdrachtgever of diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

In gebreke blijven van ESCI

Artikel 13
a) Indien ESCI zijn verplichtingen ter zake van de uitvoering van de opdracht niet nakomt, kan de opdrachtgever hem per aangetekende brief sommeren zo spoedig mogelijk de uitvoering na te komen.
b) De opdrachtgever is bevoegd de opdracht door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voortzetten, indien ESCI na verloop van zeven dagen na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde brief in gebreke blijft. ESCI is dan gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de schaden, ontstaan door de vertraging.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 14
a) De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van ESCI behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
b) De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de rechtspersonen van ESCI toegang te verlenen op de locaties waar personeel van ESCI werkzaam is, met dezelfde rechten als het werkzame personeel. Bij door ESCI geleverde faciliteiten gelden dezelfde regels.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Artikel 15
a) Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor ESCI voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
b) De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies, werkwijzen en materialen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
c) Indien materialen of werkkrachten die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, of door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben dan wel niet capabel blijken te zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Gewijzigde omstandigheden

Artikel 16
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan ESCI te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient ESCI hierover met de opdrachtgever in overleg te treden.
ESCI wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Overmacht

Artikel 17
a) Wordt de uitvoering van het project onmogelijk doordat het aan het project ten grondslag liggend doel naar redelijkheid niet meer te realiseren is, zonder dat dit aan ESCI kan worden toegerekend, dan is laatst genoemde gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is ESCI gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig artikel 17 lid c.
b) Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor ESCI de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor ESCI als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
 mobilisatie, oorlog, molest
 contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
 werkstaking
 natuurrampen
 het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie ESCI voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens ESCI

Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat

Artikel 18
a) De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Van zijn voornemen tot schorsing brengt de opdrachtgever ESCI bij aangetekend schrijven op de hoogte. Voorzieningen, die ESCI ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meer werk verrekend. Schade, die ESCI ten gevolge van de schorsing lijdt, dient te worden vergoed.
b) Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan ESCI bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan, daarbij wordt rekening gehouden met de reeds bestelde materialen en gereserveerde werkkrachten.
c) De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Van zijn voornemen tot opzegging brengt de opdrachtgever ESCI bij aangetekend schrijven op de hoogte. ESCI heeft in dat geval recht op de conform de offerte begrootte declaratie kosten, vermeerderd met de als gevolg van de niet voltooiing geldende schade en verminderd met de door de eerdere beëindiging bespaarde kosten.
d) Over hetgeen de opdrachtgever uit dezen hoofde verschuldigd is, dient ESCI een gespecificeerde eindafrekening in.

Geschillen

Artikel 19
a) Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal naar een, voor beide partijen redelijk en billijke, oplossing worden gezocht.
b) Mochten er geschillen, niet conform het voorgaande lid kunnen worden geslecht, dan zal ter keuze van de meest gerede partij, het geschil aan de competente rechtbank worden voorgelegd.

Vertrouwelijkheid

Artikel 20
ESCI is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en gegevens. ESCI zal verder in het kader van de versterkte alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESCI, geen mededelingen aan derden doen over ESCI haar aanpak en werkwijze.

Overige bepalingen

Artikel 21
a) In onderling overleg kan van deze leveringsvoorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door ESCI en opdrachtgever getekende, overeenkomst.
b) Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
c) Op de door ESCI  gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen beslecht worden in de domicilie van de vestigingsplaats van ESCI.

 

 
 
  • onze projecten
  • onze projecten
  • onze projecten
  • onze projecten